เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2003719Special Topic for Anti-Aging Scientist
หัวข้อบรรยายพิเศษสำหรับนักวิทยาศาสตร์ชะลอวัย
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตรชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หัวข้อพิเศษที่อยู่ในความสนใจในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งแสดงถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ ในด้านการรักษา การวิจัย หรือการบริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ หรือที่เกี่ยวข้อง


Discussion for the special topics which have the new innovation for the treatment and research in the area of Anti Aging and Regenerative Science.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH