เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2001717Journal Seminar in Dermatology
สัมมนาวารสารทางวิชาการด้านตจวิทยา
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาตจวิทยา
หน่วยกิต0 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การเรียนการสอนเชิงสัมมนากลุ่มเกี่ยวกับบทความทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับทางตจวิทยา การอภิปรายปัญหาและวิเคราะห์เกี่ยวกับวารสารทางวิชาการ


Group discussion concerning advanced knowledge by using journal of Dermatology; analyze the problem; discuss the academic journal in detail
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH