เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2001716Seminar in Dermatology
สัมมนาวิชาการตจวิทยา
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาตจวิทยา
หน่วยกิต0 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การเรียนการสอนเชิงสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับปัญหาผู้ป่วยในรายที่น่าสนใจ กรณีศึกษาตามพื้นฐานรายวิชา อภิปรายกลุ่ม การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การส่งตรวจและการแปลผลและวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การให้การรักษา คำแนะนำและติดตามผล


Group discussion and problem solving for the interesting patients (Topic discussion); general physical examination; specimen preparation for investigation and analysis which lead to definite diagnosis; treatment; prevention and follow up.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH