เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2001805Thesis
วิทยานิพนธ์
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาตจวิทยา
หน่วยกิต36 (0-108-36)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ค้นคว้าวิจัยเพื่อเรียบเรียงเขียนวิทยานิพนธ์ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา การนำเสนอหัวข้อวิจัย ความก้าวหน้าของงานวิจัย และสรุปผลการศึกษาวิจัย การนำเสนอวิทยานิพนธ์แก่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์


Research proposal, presentation, progression, discussion, conclusion, publication of the manuscript and final examination of the thesis under the supervision of the thesis committee.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH