เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1111791Thesis
วิทยานิพนธ์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
หน่วยกิต12 (0-36-12)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การค้นคว้าวิจัยขั้นสูงในสาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ เน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้ให้คำปรึกษาและกำกับดูแล หลังสิ้นสุดการศึกษา นักศึกษาต้องเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์พร้อมทั้งสอบป้องกันวิทยานิพนธ์


Advanced research study in computational science under supervision of an advisor; complete thesis and oral defense required upon completion.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH