เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1107741Environmental and Socio-economic Impact Assessment and Risk Management
การประเมินสภาพเศรษฐกิจสังคม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดการความเสี่ยง
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทฤษฎี ความคิด เศรษฐสังคม และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในอนุภาคประเทศลุ่มน้ำโขง ESIA ที่ใช้เป็นเครื่องมือเบื้องต้น ในการจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิธีการประเมินความเสี่ยง มาตรการการบรรเทาผลกระทบ และการติดตามตรวจสอบการชดเชยผลกระทบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันเนื่องจากการพัฒนาโครงการ


ESIA theory, methodology and practice in the GMS; ESIA as a fundamental tool of environmental management, pollution control, and sustainable development; risk assessment of uncertainties; mitigation measures and monitoring programs to offset/compensate impacts of project developments to society and to the environment.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH