เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1107705Dynamics of Natural Resources and Environmental Systems
พลวัตของระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวความคิดเชิงระบบ การวิเคราะห์ทางประยุกต์จากระบบ และการออกแบบจำลองระบบพลวัตเพื่อการเข้าใจพฤติกรรมของระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความเข้าใจของแต่ละระบบย่อย เช่น ระบบดิน น้ำ และอากาศ และการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาของระบบนั้นๆ ความสัมพันธ์ภายในระบบทรัพยากรธรรมชาติและระบบมนุษย์ ในระดับพื้นที่ภูมิศาสตร์


System concepts, applied system analysis and dynamic system modeling approaches to understanding basic building blocks and temporal patterns in natural resources and environmental systems; understanding of key natural resources and environmental sub-systems (soil, water, air, etc.) and their spatio-temporal changes; dynamic interactions within these systems and with human systems at various temporal and geographical scales.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH