เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102881Master Seminar 2
สัมมนาระดับปริญญาโท 2
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต0 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
สัมมนาวิชาการทางเคมีและเคมีประยุกต์โดยรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และนำมาอภิปรายในชั้นเรียนภายใต้การชี้แนะและควบคุมโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอน


Seminar given by students on their progress thesis followed by further discussion under the guidance of staffs
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH