เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102782Master Seminar 1
สัมมนาระดับปริญญาโท 1
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต0 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
สัมมนาวิชาการทางเคมีและเคมีประยุกต์ในหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันหรือความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และนำมาอภิปรายในชั้นเรียนภายใต้การชี้แนะและควบคุมโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอน


Seminar given by students on topics of current interest relevant to chemistry and applied chemistry or their progress thesis followed by further discussion under the guidance of staffs.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH