เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1105982Seminar 2
สัมมนา 2
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต0 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โดยรายวิชานี้จะมุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านการทำงานวิจัย นักศึกษาต้องนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์


A series of scientific presentations with an emphasis on biotechnological topics; this course is designed for students to develop skills in carrying out research.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH