เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1105981 Seminar 1
สัมมนา 1
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต0 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อพัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูล การอภิปรายงานวิจัย นักศึกษาต้องนำเสนอผลงานการค้นคว้าเอกสาร หรือผลงานวิจัย


A series of scientific presentations with an emphasis on biotechnological topics; this course is designed for students to develop skills in literature search, paper discussion and presentation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH