เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1102981Doctoral Seminar 1
สัมมนาระดับปริญญาเอก 1
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต0 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
สัมมนาวิชาการทางเคมีและเคมีประยุกต์ในหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันหรือการค้นพบสิ่งใหม่และนำมาอภิปรายในชั้นเรียนภายใต้การชี้แนะและควบคุมโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอน


Seminar given by students on topics of current interest relevant to chemistry and applied chemistry or new findings followed by further discussion under the guidance of staffs .
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH