เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1111701Introduction to Mathematical Modeling
การจำลองเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ชนิดของแบบจำลอง วิธีการทางแก้ปัญหาโดยใช้กราฟ การหาค่าเหมาะที่สุดเบื้องต้น การใช้สถิติเบื้องต้น สมการเชิงอนุพันธ์ และทฤษฎีความมีเสถียรภาพเฉพาะที่


Mathematical models, different types of models, solving problems by graphical methods, basic optimization, basic statistics, approaches to differential equations, and local stability theory.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH