เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
1111742Visualization and Computer Graphics
การสร้างภาพนามธรรมและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการทางคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ในสองมิติ และสามมิติ อาทิ แรสเตอร์กราฟิกส์, การแปลงเชิงเรขาคณิต ตัวแบบการมอง การฉาย เส้นโค้งและพื้นผิวพารามิเตอร์ ทฤษฎีสี การกำหนดพื้นผิวและเส้นที่มองเห็นได้ ความสว่าง และการบังแสง การสร้างภาพนามธรรมจากข้อมูลวิทยาศาสตร์ การประยุกต์คอมพิวเตอร์กราฟิกส์โดยใช้การคำนวณสมรรถนะสูง


Principles of computer graphics in 2D and 3D which following topics will be discussed: Raster graphics, geometric transformations, viewing models, projections, parametric curves and surfaces, colour theory, visible surface / line determination, illumination and shading; sciencetific data visualization; computer graphics applications using high performance computing.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH