เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1111735Special Topics in Computational Biology
หัวข้อพิเศษทางชีววิทยาเชิงคำนวณ
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การศึกษาค้นคว้าและอภิปรายหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบันทางชีววิทยาเชิงคำนวณ


Selected current issues in computational biology, study, presentation and discussion on the topics of interest.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH