เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1111733Area-Based Ecology and Biodiversity
นิเวศวิทยาเชิงพื้นที่และความหลากหลายทางชีวภาพ
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงชีวนิเวศ และหลักมูลทางด้านภูมิศาสตร์เชิงคำนวณ ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพและดัชนีเชิงนิเวศวิทยา แบบจำลองวิถีชีวิตเฉพาะ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อชีวนิเวศ


Biome information technology and fundamental geo-computing, biodiversity index, ecological index, niche model, effect of climate change to biomes.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH