เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1111732Sensor-Based Ecology
นิเวศวิทยาอิงเซนเซอร์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
เทคโนโลยีเซนเซอร์ ระเบียบวิธีการติดตั้ง การบำรุงรักษา การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การเก็บข้อมูล


Sensor technology; installation method, maintenance, data verification, data collection.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH