เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1111730Ecoinformatics
สารสนเทศเชิงนิเวศ
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
นิเวศวิทยาพื้นฐาน การรวบรวมข้อมูลทางด้านนิเวศวิทยา ข้อมูลจากเซนเซอร์ ข้อมูลทางด้านอนุกรมวิธาน ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ แบบจำลองและการทำนาย การทวนสอบและการประยุกต์ใช้


Basic ecology and ecological data collection, for example sensor data, taxonomy data, biodiversity data, GIS data, models and predictions, data verification and application.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH