เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1111704Numerical Analysis
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้คอมพิวเตอร์ การหารากของสมการ การหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วงและนอกช่วง การหาฟังชันที่เหมาะสมกับข้อมูลโดยวิธีการกำลังสองน้อยที่สุด การหาปริพันธ์และอนุพันธ์ สมการอนุพันธ์ สมการอนุพันธ์ย่อย


Numerical analysis, solving mathematical problems by using computers: finding roots of equations, finding solutions of linear systems of equations, interpolation & extrapolation, least-squares fitting, integration and differentiation, ordinary differential equation, partial differential equations.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH