เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102791Thesis
วิทยานิพนธ์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต36 (0-108-36)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การค้นคว้าวิจัยขั้นสูงในสาขาเคมี สำหรับการสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้ให้คำปรึกษาและกำกับดูแล หลังสิ้นสุดการศึกษา นักศึกษาต้องเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์พร้อมทั้งสอบป้องกันวิทยานิพนธ์


Advanced research in chemistry for new knowledge under supervision of an advisor or advisory committee; written thesis and oral defense required upon completion
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH