เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1100782Seminar 2
สัมมนา 2
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยกิต0 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมรับฟัง เพื่อพัฒนาทักษะในการทำวิจัย นอกจากนี้ นักศึกษาต้องนำเสนอผลงานการค้นคว้าเอกสาร หรือผลงานวิจัยพร้อมทั้งส่งรายงาน ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมหัวข้อวิทยานิพนธ์ ในกรณีที่นักศึกษาใช้เวลาส่วนใหญ่ (มากกว่า 6 เดือน) ในการทำวิจัยที่ต่างประเทศ หรือในห้องปฏิบัติการทดลองอื่น นอกเหนือไปจากห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นักศึกษาสามารถแสดงหลักฐานการนำเสนอผลงานของตนเองในสถาบันที่ทำวิจัยหรือในการประชุมต่างๆ และหลักฐานที่ใช้แสดงถึงการนำเสนอผลงานของนักศึกษาเป็นจำนวนอย่างน้อย 2 ครั้ง สามารถใช้เทียบเท่าในการลงทะเบียนในรายวิชาสัมมนา


A series of scientific presentations with an emphasis on biological sciences topics; this course is designed for students to develop skills in carrying out research; students are expected to present their work which can be used as their thesis proposal. However, for students who will spend most of their time (i.e., more than 6 months) doing research outside Mae Fah Luang University (i.e., overseas or in other laboratory), they must provide a proof indicating their presentation at their laboratory/workshop/conference during their study. At least two presentations will be counted as an equivalent to the seminar course.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH