เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1100781Seminar 1
สัมมนา 1
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยกิต0 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การสืบค้นและเรียบเรียงข้อมูล การอภิปรายและการนำเสนอข้อมูล การอ้างอิง รวมถึงความเข้าใจหลักจริยธรรมด้านงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน


Scientific presentations emphasizing on biological sciences topics; literature review and data compiling, journal article discussion and data presentation; citation; understanding of the ethics in research and publication.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH