เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1006708Principles of English Language Teaching
หลักการสอนภาษาอังกฤษ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
วิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบต่างๆ แนวคิดด้านการสอนภาษาอังกฤษ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเรียนการสอน แนวโน้มและกรอบแนวคิดในการวิจัยด้านการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ


Teaching methodology and approaches in English Language teaching; factors affecting teaching and learning; current trends and frameworks for researching in English language teaching.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH