เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1006703Socio-Cultural Aspects of English Language
ภาษาอังกฤษเชิงสังคมและวัฒนธรรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
อิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรมของภาษาอังกฤษโดยวิธีการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ เปรียบเทียบและเชิงประวัติศาสตร์เน้นเฉพาะยุคสมัย ผลกระทบทางภาษาศาสตร์สังคมของภาษาอังกฤษ ที่มีต่อวัฒนธรรมและภาษาของกลุ่มชนที่ใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร ทั้งในด้านวิชาการ และวิชาชีพ


A diachronic and synchronic approach to socio-cultural influence on the emergence of English as an international language; sociolinguistic impact of English language on English-adopting cultures and their languages in both academic and professional contexts.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH