เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1006702English Linguistics
ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบของภาษาอังกฤษ ได้แก่ ระบบเสียง คำ โครงสร้างประโยค และความหมาย ภาษาอังกฤษในแง่มุมต่างๆ ได้แก่สังคม เชื้อชาติ จิตวิทยาและประวัติศาสตร์


Basic concepts about English language components including sounds, words, sentence structures and meanings; English language in relation to society, ethnicity, psychology, and history.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH