เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2001918Advanced Pediatric Dermatology
ตจวิทยากุมารขั้นสูง
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาตจวิทยา
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ลักษณะทางจุลทรรศน์อิเล็กตรอน อิมมูโนวิทยา เภสัชวิทยา พันธุศาสตร์ในโรคผิวหนัง ซึ่งพบบ่อยในเด็ก


Features of Election Microscopic finding, Immunology, Pharmacology, Genodermatosis in children, Epidermolysis Bullosa, Ichthyosis, Atopic Dermatitis, Histiocytosis, Non-Histiocytosis.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH