เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2001917Electron Microscope in Dermatology
ตจวิทยาจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาตจวิทยา
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ลักษณะทางจุลทรรศน์อิเล็กตรอนของผิวหนัง ต่อมไขมัน ต่อมเหงื่อ รูขุมขน เส้นผม เล็บ เยื่อบุหลอดเลือด เส้นประสาท และหลอดน้ำเหลืองในคนปกติ และในภาวะที่เกิดพยาธิสภาพ ความสัมพันธ์ของผื่นผิวหนังกับ พยาธิสภาพในโรคผิวหนังซึ่งต้องการการวินิจฉัยโดยจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การศึกษาโดยเน้นระดับการศึกษาหาพยาธิสภาพของโรคโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนทั้งแบบส่องผ่านและส่องกราด


General features of electron microscope, EM features in sebaceous gland, sweat gland, follicular structure, hair, nail, vascular channel, nerve, lymphatic channel, skin normal and in pathologic process, specific electron microscopic findings in various skin diseases, specific pathological finding by using both scanning and transmission electron microscope.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH