เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2002718Special Topic for Anti-Aging Physician
หัวข้อบรรยายพิเศษสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หัวข้อพิเศษที่อยู่ในความสนใจในสาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งแสดงถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ ในด้านการรักษา การวิจัย หรือการบริการวิชาการทางเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ หรือที่เกี่ยวข้อง


Discussion for the special topics which have the new innovation for the treatment and research in the area of Anti Aging and Regenerative Medicine
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH