เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2003718Workshop and Hand on for Anti-Aging Scientist
ปฏิบัติการพิเศษสำหรับนักวิทยาศาสตร์ชะลอวัย
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตรชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
เทคนิคใหม่ๆ หรือปฏิบัติการพิเศษ ในด้านการรักษา การวิจัย และการบริการทางวิทยาศาสตร์ชะลอ วัยและฟื้นฟูสุขภาพ หรือที่เกี่ยวข้อง


Hand on for the new innovation or state of art in the new treatment or new service in the area of Anti Aging and Regenerative Science.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH