เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2001714Workshop and Hand on for Dermatologist
ปฎิบัติการพิเศษสำหรับแพทย์ผิวหนัง
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาตจวิทยา
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
เทคนิคใหม่ๆ หรือปฏิบัติการพิเศษ ในด้านการรักษาและการวิจัย หรือการบริการทางตจวิทยาหรือที่เกี่ยวข้อง


Hand on for the new innovation or state of art in the new treatment and research or new service in the area of Dermatology.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH