เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2001713Special Topic for Dermatologist
หัวข้อบรรยายพิเศษสำหรับแพทย์ผิวหนัง
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาตจวิทยา
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หัวข้อพิเศษที่อยู่ในความสนใจในสาขาตจวิทยา ซึ่งแสดงถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ ในด้านการรักษา การวิจัย หรือการบริการวิชาการทางตจวิทยา หรือที่เกี่ยวข้อง


Discussion for the special topics which have the new innovation for the treatment and research in the area of Dermatology
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH