เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1201356Accounting Software Package
โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1201330 หรือ
1201335

Course Description
โครงสร้างทั่วไปของโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดเตรียมเอกสารทางบัญชี การบันทึกรายการทางบัญชี และการประมวลผลสารสนเทศทางการบัญชีแบบระบบเชื่อมโยง


General structure of accounting software package; usage of accounting package for preparing accounting documents; recording accounting transactions and processing accounting information relating to various connected systems.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH