เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1201352Information Systems Audit and Control
การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1201330 หรือ
1201335

Course Description
บทบาทและผลกระทบของคอมพิวเตอร์ที่มีต่อการควบคุมและตรวจสอบ มาตรฐานทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงและการทุจริตในระบบคอมพิวเตอร์ ประเภทและโครงสร้างการควบคุมด้านคอมพิวเตอร์ กระบวนการและเทคนิคการตรวจสอบระบบสารสนเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการตรวจสอบ การใช้กรณีศึกษา


Roles and impact of computer on control and audit; relevant professional standards; risk and computer crimes; structure of computer controls; audit processes and computer assisted audit techniques; case studies will be used.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH