เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1201351Accounting Information Systems Analysis and Design
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1201330 หรือ
1201335

Course Description
ประเมินระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อให้มีโครงสร้างการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศโดยคอมพิวเตอร์ขององค์กรอย่างบูรณาการ โดยเน้นวงจรบัญชี การออกแบบระบบฐานข้อมูล การควบคุมระบบสารสนเทศ การรายงานทางการเงินและความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ


Assess accounting information systems for appropriate internal control structures; the analysis, design, development and implementation of integrated organizational computer-based information systems with an emphasis on the accounting cycle, database design requirements, information system controls, financial reporting, and management responsibilities for compliance with laws and regulations.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH