เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1201216Cost Accounting 2
การบัญชีต้นทุน 2
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1201322 หรือ
1201215

Course Description
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และกำไร ต้นทุนสินค้าและการวิเคราะห์กำลังการผลิต การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรเชิงกลยุทธ์ กระบวนการตัดสินใจและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การกำหนดราคาโอนและข้อพิจารณาการโอนระหว่างประเทศ การตัดสินใจกำหนดราคาสินค้าและการบริหารต้นทุน การวางแผนต้นทุนและระบบควบคุม การจัดการเกี่ยวกับสินค้าและระบบจัสอินไทม์ การจัดทำงบประมาณการลงทุนและการวิเคราะห์ต้นทุน ระบบการวัดผลการดำเนินงานและผลตอบแทน การวัดผลการดำเนินงานแบบสมดุล การวัดผลการดำเนินงานทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน การเลือกวิธีการวัดผลการดำเนินงานที่เหมาะสมจากหลากหลายวิธี


Analysis of the relationships among cost-volume and profit ; inventory costing and capacity analysis; strategic profitability analysis; the decision process and relevant information; transfer pricing and multinational considerations; pricing decisions and cost management; cost planning and control systems; inventory management and just-in-time system; capital budgeting and cost analysis; performance measurement systems and compensation; Balanced Scorecard; financial and nonfinancial performance measures; choosing among different performance measures.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH