เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1201215Cost Accounting 1
การบัญชีต้นทุน 1
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1201114 หรือ
1201116 หรือ
1201101

Course Description
บทบาทของบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ ศัพท์และความหมายของต้นทุนต่างๆ หลักพื้นฐานของการบัญชีต้นทุน การควบคุมวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบต้นทุนงานสั่งทำ ระบบต้นทุนช่วงการผลิต ระบบต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีและการควบคุมสำหรับวัตถุทางตรง แรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิต การบัญชีสำหรับผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ การบัญชีสำหรับสินค้าเสีย เศษซากวัตถุและวัตถุเสีย
การคิดต้นทุนตามกิจกรรมและการจัดการบนฐานกิจกรรม ระบบต้นทุนเต็มและต้นทุนผันแปร งบประมาณหลักและการคิดต้นทุนมาตรฐาน การวางแผนงบประมาณยืดหยุ่น และการวิเคราะห์ผลต่าง

The role of cost accounting in business organizations; terminology and definition of cost elements; principles of cost accounting; cost control of raw materials, labors, and manufacturing overheads; job order cost system; process cost system; standard cost system; accounting for direct material, direct labor and manufacturing overhead; allocate production costs; accounting for joint products and by-products; accounting for spoiled goods, rework, scrap and waste materials; activity-based costing and activity-based management; absorption costing and variable costing systems; master budget and standard costing; flexible budget planning; and variance analysis.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH