เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1201217Taxation
การภาษีอากร
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:ยกเลิกรายวิชาบังคับก่อนตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

Course Description
หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่าง ๆ ตามประมวลรัษฎากร และภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป์ ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์


Principles, appraisal methods and treatments of taxes in accordance with revenue code and related code, including personal income taxes, corporate income taxes, value added taxes, special business taxes, withholding taxes; foundation knowledge with respect to excise taxes, custom taxes, and revenue stamp; electronic data interchange systems.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH