เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1210413Flying Operation 3
การปฏิบัติการทางการบิน 3
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการบินและขั้นตอนในการบินปกติ พร้อมท่าทางการบินต่างๆ ที่ใช้ในการฝึกพร้อมกับฝึกบินในภาคปฎิบัติ ประกอบการกับศึกษาขั้นตอนสุดท้ายก่อนทำการบิน เช่น การตรวจเช็คเครื่องบินหรือการเตรียมความพร้อมกับนักบินครูฝึก


Theories of normal flying operation which offers to students to be ready for flying with studying of checklist and limitation, SOP, Maneuvers, brief and practices 10 hours.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH