เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1210412Flying Operation 2
การปฏิบัติการทางการบิน 2
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการบินในการบินเดินทาง กฎการบินพื้นฐาน และสมรรถนะของเครื่องบิน เพื่อให้เกิด ความปลอดภัยในการบินและการศึกษาวิธีการบินพร้อมขั้นตอนในการบินปกติ เพื่อสร้างความพร้อมในการปฏิบัติการทางการบินเพื่อรองรับการเกิดเหตุฉุกเฉิน


Theories of flying cross country, performance of aircraft, review radio procedures, normal procedures and emergency procedure to create safety and security in flying operation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH