เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1210410Meteorology and Interpreting
อุตุนิยมวิทยาและการแปลความ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
คุณสมบัติของชั้นบรรยากาศแต่ละชั้น ความกดอากาศ ลักษณะของลม อุณหภูมิ และเสถียรภาพของการทรงตัวของบรรยากาศ ลักษณะเมฆ ทัศนวิสัย สภาพอากาศที่จำเป็นต่อการบิน


Properties of atmospheric layers, air pressure, type of wind, temperature and stability of atmospheric condition, types of cloud, visibility, and precipitation. Atmospheric condition for flying.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH