เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1210408Aerodynamics
หลักการทำงานของอากาศพลศาสตร์
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แรงยก นํ้าหนัก แรงฉุด แรงต้าน โมเมนปักเงย จุดศูนย์กลางอากาศพลศาสตร์ เงื่อนไขสำหรับการทรงตัวสถิต นิยามของแกนพิกัดและท่าทางของเครื่องบิน สมการการเคลื่อนที่ แรงทางอากาศพลศาสตร์ต่างๆ การบินระนาบดิ่ง แรงต้านตํ่าสุด การบินร่อน การบินตรงบินระดับ พิสัยการบิน การเลี้ยวระดับ การวิ่งขึ้นลง และผลกระทบต่อลมที่เกิดต่อเครื่องบิน


Lift weight thrust drag pitch moment, aerodynamic center, condition of static balance, definition of coordinates and aircraft attitude, motion equations, aerodynamic forces, minimum flight, minimum drag, gliding, level flight, flight range and endurance flight, aircraft banking, taking off and landing and effect limits to wind.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH