เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1210337Flight Operation Process and Criteria
ระบบการอำนวยการบินและคุณสมบัติบุคลากร
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ระบบการทำงานในฝ่ายระบบอำนวยการบิน ศึกษาขั้นตอนต่างๆ ของระบบอำนวยการบิน และคุณสมบัติต่างๆของบุคคลในฝ่ายอำนวยการบิน


Operation process in flight operation department, procedure of flight operation and the criteria for being a staff.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH