เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1210334Global Economic Trends in Thailand Exporting and Service
ทิศทางเศรษฐกิจโลกกับการส่งออกสินค้าและบริการไทย
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
วิกฤตการณ์ทางการเงินของเศรษฐกิจโลกในยุคต่างๆ กับการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจ ผลกระทบและทิศทางเศรษฐกิจโลกจากการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจต่อทิศทางอุตสาหกรรมการบิน การขนส่งและการท่องเที่ยว การรับมือของอุตสาหกรรมการบินต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลกในทศวรรษหน้า การก่อเกิด และความรุ่งเรืองของสายการบินราคาประหยัด


Global economic crisis in the past and the changing of economic super powerful nations and their effects to aviation industry, transportation and tourism. Change and challenge management in aviation industry. The beginning of low cost airlines and their growth.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH