เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1210333Aviation Real Estate Evaluation and Development
หลักการประเมินและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอุตสาหกรรมการบิน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทรัพยสินของธุรกิจในอุตสาหกรรมการบิน หลักการและแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์สิน ราคาค่าเช่าทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้อกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอุตสาหกรรมการบิน กลุยทธ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของธุรกิจในอุตสาหกรรมการบิน


Aviation industry properties and real estates. Principle of aviation industry properties and real estate management; cost evaluation, real estate’s rental fee. Laws and limitation related to real estate development in aviation business. Development strategy for aviation industry properties and real estate
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH