เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
1210333Aviation Real Estate Evaluation and Development
หลักการประเมินและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอุตสาหกรรมการบิน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ทรัพยสินของธุรกิจในอุตสาหกรรมการบิน หลักการและแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์สิน ราคาค่าเช่าทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้อกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอุตสาหกรรมการบิน กลุยทธ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของธุรกิจในอุตสาหกรรมการบิน


Aviation industry properties and real estates. Principle of aviation industry properties and real estate management; cost evaluation, real estate’s rental fee. Laws and limitation related to real estate development in aviation business. Development strategy for aviation industry properties and real estate

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH