เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1210332Aviation Industry in Thai State Enterprise
อุตสาหกรรมการบินภายใต้บริบทรัฐวิสาหกิจไทย
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ตัวเลขทางการเงินพื้นฐาน ความสมดุลในการบริหารและพัฒนาธุรกิจการบินภายใต้บริบทรัฐวิสาหกิจไทย หลักการการประเมินราคาสินทรัพย์ การคิดค่าเช่า และอัตราค่าภาระ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเชิงทฤษฏีและเชิงปฏิบัติ การตลาด และการตลาดประยุกต์สำหรับอุตสาหกรรมการบิน การเจรจาทางธุรกิจระดับพหุพาคี กับ ทวิภาคี กับการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมการบิน และการร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน แนวทาง รูปแบบ และกรณีศึกษาต่างประเทศ


The principle figure in finance, the balance of aviation business management and development in the context of Thai state enterprise. The foundation of real estate evaluation, rental and tariff calculation, related laws in theories and practical. The marketing application for aviation business, business negotiation and co operation between government and private sector (Public private partnership: PPP) and the international case studies.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH