เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1210331Terminal Zoning Management
การจัดการร้านค้าภายในอาคารผู้โดยสาร
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับการกำหนดอัตราค่าภาระของสนามบิน การกำหนดอัตราค่าเช่าและส่วนแบ่งผลประโยชน์ของสนามบิน หลักการและข้อจำกัดในการจัดโซนร้านค้าในอาคารผู้โดยสาร กลยุทธ์การจัดโซนในอาคารผู้โดยสารเพื่อให้ได้ความสมดุลระหว่างกำไรสูงสุดและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ


Principle, laws and regulation related for airport operation cost set up, rental fee, airport utility share. Principle and threat for shop zoning in terminal, terminal zoning strategy for balancing between profit maximization and effective management.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH