เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1210330Free Zone and Perishable Center Management
การจัดการเขตปลอดอากรและศูนย์เก็บสินค้าไม่คงทน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การจัดการเขตปลอดอากรและศูนย์เก็บสินค้าไม่คงทนในอุตสาหกรรมการบิน หลักการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งเขตปลอดอากรและศูนย์เก็บสินค้าไม่คงทน หลักการในการบริหารและปัญหาและอุปสรรคในการบริหารการจัดการเขตปลอดอากรและศูนย์เก็บสินค้าไม่คงทน


Free Zone and perishable center management in aviation industry. Principle and related laws for establishing free zone and perishable center. The principle of management and difficulties in managing free zone and perishable center.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH