เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1210328Airport Management and Airline Business
การจัดการสนามบินและธุรกิจการบิน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
โครงสร้างรายได้และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสนามบิน สายการบิน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสนามบิน การวิเคราะห์โครงการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจและการตลาดสำหรับรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบินในอุตสาหกรรมการบิน ตลอดการบูรณาการยุทธศาตร์การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมการบิน


Revenue structure, airport and airline development strategy, aviation stakeholder. Project analysis, marketing plan and strategy for revenue from non-flying operation. Integrated development strategy for aviation industry.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH