เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1210326Aviation Logistics and Supply Chain Management
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนด้านการบิน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเบื้องต้น การจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจการบิน ห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมการบิน บทบาทและหน้าที่ของโลจิสติกส์ด้านการบิน การจัดการคลังพัสดุ การควบคุมพัสดุคงคลังทางการบิน การควบคุมงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างในธุรกิจการบิน การขนส่งสินค้าทางอากาศ


The principle of logistics and supply chain management, Logistics in aviation business; supply chain in aviation industry; role and function of airline logistics; warehousing; aviation inventory control; budget control and procurement in aviation business. freight transport.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH